Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce/Cieszyn” przez firmę „IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.” na zlecenie PKP PLK S.A.


Zapomniany przez rządzących, zdegradowany technicznie, opuszczony przez sfrustrowanych pasażerów, którzy mieli do wyboru coraz mniej połączeń i prędkości na poziomie jazdy rowerem. Oraz oczywiście zarządzany przez osoby nie mające pojęcia o nowoczesnym administrowaniu przedsiębiorstwem kolejowym funkcjonującym w czasie gospodarki rynkowej. Tak od prawie 30 lat wygląda system kolei regionalnej po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego.

Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku sytuacja diametralnie się zmieniła. Zachód Europy nauczony powojennym doświadczeniem negatywnych skutków rozwoju motoryzacji od co najmniej 30 lat rozwija przyjazne nie tylko środowisku naturalnemu, czy wszystkim ludziom, ale również ich portfelom środki transportu, w tym transport kolejowy.

Dzięki olbrzymim pieniądzom, które znajdują się w funduszach unijnych od 2004 roku na wyrównywanie podziału między zachodem Europy a zwykle biedniejszymi krajami, które wstąpiły w szereg tej organizacji w 2004 roku m.in. na inwestycje w transport kolejowy pojawiła się szansa na zmianę tego stanu. Mimo ogólnej niechęci wszystkich władz województwa śląskiego do transportu kolejowego udało się dzięki portalowi Koleje Śląska Cieszyńskiego wpisać rewitalizację linii kolejowych nr 157 (od podg Bieniowiec do Skoczowa), łącznicy nr 694, fragmentu linii nr 190 (między Skoczowem a Cieszynem oraz w całości linii nr 191 na listę podstawową Krajowego Planu Kolejowego co wiąże się realną z możliwością pozyskania dofinansowania do tego projektu.

Przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla tej inwestycji wygrała firma „IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.” wraz ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem o nazwie „IDOM CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA”. Do konsultacji merytorycznej tego projektu zostały zaproszone osoby redagujące portal Koleje Śląska Cieszyńskiego.

Projekt rewitalizacji zakłada warianty możliwych technicznie to zrealizowania wersji tej inwestycji. Podstawowy wariant (nr 1) zakłada głównie przywrócenie podstawowych parametrów technicznych ww. linii kolejowych tzn. na linii 157 oraz 694 prędkość maksymalną 80 km/h, a na linii 190 oraz 191 to 60 km/h. Następne warianty dotyczą przebudów linii kolejowych dla uzyskania większych prędkości maksymalnych (wraz z ostatnim, czyli możliwością korekt geometrii linii wykraczających poza istniejące budowle ziemne).

Zobacz analizę skrócenia czasów przejazdów dla różnych rodzajów pociągów pasażerskich między Wisłą a Katowicami po wykonanej rewitalizacji - wariant 1 - przywrócenie istniejących parametrów technicznych

W każdym wariancie mają zostać zoptymalizowane urządzenia sterowania ruchem na części stacji kolejowych co będzie się wiązało z likwidacją nastawni wykonawczych m.in. w Cieszynie i Skoczowie oraz posterunku SKP w Ustroniu Polanie. Dla kolejnych wariantów przewiduje się budowę Lokalnego Centrum Sterowania, co wiązałoby się z dodatkowo z likwidacją obsady dyżurnych ruchu na zamykanych stacjach i mijankach. Ma zostać zlikwidowanych większość obecnych ograniczeń prędkości. Będzie się to odbywać poprzez poprawę stanu infrastruktury kolejowej (wraz z remontem większości obiektów inżynieryjnych będących w fatalnym stanie technicznym - stan na maj 2017) lub zamontowaniu na przejazdach kolejowych sygnalizacji przejazdowej, bądź dodatkowo rogatek lub półrogatek. Ponadto między Goleszowem a Cieszynem zostanie odbudowana sieć trakcyjna. Niestety z powodu braku wyrażenia zgody zarządców dróg na likwidację przejazdów kolejowych np. leżących zbyt blisko siebie ograniczenia prędkości będą dalej istnieć.

Po analizie aktualnego stanu rzeczy wraz z możliwością rozwojów poszczególnych miejscowości, miast, stref przemysłowych i zasięgnięciu opinii od miejscowych władz zaproponowaliśmy do konsultacji społecznych oraz konsultacji z inwestorem następujące nowe przystanki kolejowe:

- Cieszyn Uniwersytet
- Godziszów
- Skoczów Osiedle
- Ustroń Poniwiec

Obecnie (stan na czerwiec 2017) inwestor zaakceptował propozycje budów przystanków kolejowych w Cieszynie, Skoczowie, Ustroniu oraz w Wiśle (pod nazwą Wisła Jawornik).

W przypadku przystanku Bażanowice z racji rozwoju olbrzymiej strefy przemysłowej zaproponowaliśmy przeniesienie lokalizacji w kierunku przejazdu kolejowego przy cmentarzu (przy ulicy Spokojnej). Z racji braku perspektyw na okoliczną zabudowę nie przewiduje się remontu i odbudowy przystanku Cieszyn Mnisztwo.

Dla ruchu towarowego po wykonanych pracach inwestycyjnych będzie wprowadzony maksymalny nacisk osiowy 221 kN (również na obiektach inżynieryjnych) między podg. Bronów a Skoczowem. Nie przewiduje się tranzytowego ruchu towarowego między Skoczowem a Cieszynem.

Głównym i zasadniczym celem będzie skrócenie czasów przejazdów pociągów. Ponadto zostanie zahamowany proces degradacji infrastruktury kolejowej trwający od początku lat 90.

Czy te prace powstrzymają regres kolei na Śląsku Cieszyńskim? Czas pokaże. Umówmy się, że przynajmniej niemądrze by było nie wykorzystać tej szansy, którą daje unijne dofinansowanie. Brakuje również decyzji inwestycyjnej co do remontu odcinka linii 190 między Skoczowem a stacją Bielsko-Biała Główna mogącej stanowić nawet kolej aglomeracyjną dla stale rozwijającego się w kierunku zachodnim miasta Bielsko-Biała oraz jego aglomeracji.

mgr inż. Błażej Forjasz jest od 2016 roku doradcą firmy „IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.” w projekcie na opracowanie dokumentacji przedprojektowej: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce”.

Dziękuję za pomoc wszystkim zaangażowanym w ten projekt oraz popularyzowanie od co najmniej 10 lat idei rozwoju transportu kolejowego po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego - twórcom oraz sympatykom związanym z portalem „Koleje Śląska Cieszyńskiego”: Bartłomiejowi Biłko, Maciejowi Dembiniokowi, Adamowi Forjaszowi, Damianowi Kazimierczakowi, Radosławowi Kazimierowiczowi, Mateuszowi Penkali oraz Arturowi Steczkiewiczowi. Błażej Forjasz


Napisali o nas:

Internetowy dziennik Gazeta Codzienna

Opublikowano 16 czerwca 2017 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony