INFRASTRUKTURA

Fatalny stan techniczny mostów w Obłaźcu i Wiśle Centrum Błażej Forjasz

Dwa kratownicowe mosty kolejowe nad Wisłą położone w km 12,440 - 12,480 (Wisła Obłaziec) i km 14,050 - 14,090 (Wisła Centrum) linii 191 znajdują się obecnie (stan na czerwiec 2015 roku) w fatalnym stanie technicznym. Stalowe, kratownicowe konstrukcje z rusztem otwartym pochodzące z czasów powojennych są mocno skorodowane, co przejawia się licznymi ogniskami korozji w węzłach krzyżulców, słupków i dźwigarów głównych, a także w miejscach, gdzie odwodnienie elementów konstrukcyjnych jest zanieczyszczone i niedrożne. Większość nitów w połączeniach dźwigarów głównych i słupków wykazuje znaczne zmęczenie materiału oraz zużycie powodując zmniejszenie wytrzymałości na przenoszenie obciążeń dynamicznych. Mostownice w większości przypadków są spróchniałe i rozwarstwione powodując zapadanie się płytek podszynowych.


Co prawda obiekty posiadają kompletne wyposażenie jeśli chodzi o blachy przeciwpożarowe, chodniki służbowe, pomosty i odbojnice, jednakże nie poprawia to stanu nawierzchni na mostach. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że na obiektach znajdują się urządzenia obce takie jak różnego rodzaju instalacje i przewody, które nie są zabezpieczone w odpowiedni sposób. Dodatkowo podpory tych obiektów są zdekompletowane. Na ściankach żwirowych i ławach podłożyskowych widoczne są poważne ubytki betonu, które wraz z zanieczyszczeniem łożysk podporowych obniżają ogólną przydatność obiektów. Na obu mostach od kilku lat obowiązuje ograniczenie prędkości pociągów do 10 km/h (na całej długości mostów i dla całej długości pociągów). Nacisk osiowy pojazdów kolejowych na tych mostach w przeciwieństwie do linii 191 nie przekracza 196 kN/oś. Wszystkie opisane powyżej defekty każdego roku pogłębiają się, a destrukcja elementów konstrukcyjnych pogarsza w widoczny sposób stan obiektów.


Jest to wynik wieloletnich zaniedbań narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mimo wykonania na początku lat 90. zeszłego wieku remontu kapitalnego nawierzchni linii 191 na większości odcinków z bliżej nieokreślonego powodu nie zrealizowano remontu obiektów inżynieryjnych, które z punktu widzenia architektury są bardzo interesującymi konstrukcjami. Codziennie przejeżdża przez te mosty kilkanaście pociągów pasażerskich, również dalekobieżnych do Warszawy, a więc stan techniczny tych obiektów ma tutaj duże znaczenie i powinien być traktowany priorytetowo.

Przewiduje się, że w przyszłości w przypadku braku remontów obu mostów zostaną one zamknięte z powodu złego stanu technicznego, a tym samym odcięte zostanie połączenie kolejowe do Wisły.

Dziękuję za pomoc merytoryczną dotyczącą stanów technicznych obu opisanych mostów byłemu pracownikowi PKP PLK S.A. Autor.

Opublikowano 6 czerwca 2015 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony