Bocznica ciepłowni w Skoczowie
linia 190

Do roku 1999 na terenie Skoczowa funkcjonowały dwa systemy ciepłownicze zlokalizowane po obu stronach Wisły o łącznej mocy 19 MW: system lewobrzeżny zasilany z kotłowni Spółki Promot przy ulicy Górny Bór o łącznym zapotrzebowaniu na szczytow?moc ciepln?16 MW i system prawobrzeżny zasilany z kotłowni Zakładów Kuźniczych o łącznym zapotrzebowaniu 3 MW. Ciepło z obu tych kotłowni dostarczane było wyłącznie w sezonie grzewczym, a ich kotły opalane były węglem. 25 marca 1999 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Ciepło" sp. z o.o. (gdzie 100% udziałów posiada Gmina Skoczów) uruchomiło własn?kotłowni?gazow?w lewobrzeżnej części miasta. Tym samym ciepłownia spółki Promot (do której należała opisywana bocznica) utraciła monopol na dostarczanie energii cieplnej. Spadek zapotrzebowania na ciepło spowodowa?mniejsze dostawy węgla, a także rezygnacj?z transportu tego surowca kolej? W roku 2006 zadecydowano o rozbiórce bocznicy kolejowej przy ciepłowni.

Bocznica odgałęziała si?od linii 190 w kierunku na Cieszyn w prawo. Następnie tory poprowadzono wzdłu?ogrodzenia ciepłowni, aby rozgałęzi?je na postojowe - jeden z nich bieg?do jednostanowiskowej lokomotywowni, a drugi prowadzi?do bramy na teren zakładu. Ju?na terenie ciepłowni zlokalizowano wag?wagonow? a dalej odbywa?si?wyładunek wagonów. Obsług?bocznicy zapewniała lokomotywa typu Ls60.

W listopadzie 2009 roku (wtedy wykonano zdjęcia znajdujące si?w galerii) z bocznicy pozosta?fragment toru dojazdowego z linii 190 ze zwrotnic?oraz tory znajdujące si?na terenie ciepłowni (wraz z wag?wagonow?. Tory odstawcze zostały zdemontowane. Lokomotywa Ls60 pracująca na tejże bocznicy przetransportowana została na bocznic?odlewni w Skoczowie.

Zobacz na mapie

Galeria (kliknij aby powiększy?zdjęcie)

Autorem opisu i zdjęć jest Mariusz Janoszek. Zdjęcia wykonano w listopadzie 2009 roku. Fotografia lokomotywy: Błażej Forjasz.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony